Hugh Hall Shield

 

1906-07    Rahui
1907-08    Paraparaumu
1908-09    Manakau
1909-10    Rahui     
1911-12    Foxton
1912-13    Shannon
1913-14    Shannon
1914-15    
1915-16    Otaki   
1919-20    Shannon Whitanui
1920-21    Y M C A
1921-22    Shannon
1922-23    Otaki
1923-24    Otaki
1924-25    Weraroa
1925-26    Levin
1926-27    Weraroa
1927-28    Weraroa
1928-29    Otaki
1929-30    Levin
1930-31    Otaki
1931-32    Levin
1932-33    Levin
1933-34    
1934-35    Levin
1935-36    Shannon
1936-37    Shannon
1937-38    Levin
1938-39    Levin
1939-40    Shannon
1940-41    R N Z A F station Levin
1941-42    Levin
1942-43    United
1943-44    United
1944-45    United
1945-46    Levin
1946-47    Weraroa
1947-48    Levin
1948-49    Shannon
1949-50    Foxton
1950-51    Levin
1951-52    Old Boys
1952-53    Old Boys
1953-54    Old Boys
1954-55    Foxton
1955-56    Old Boys
1956-57    Weraroa
1957-58    Weraroa
1958-59    Levin
1959-60    Weraroa
1960-61    Weraroa
1961-62    Weraroa
1962-63    Old Boys
1963-64    Weraroa
1964-65    Old Boys
1965-66    Old Boys
1966-67    Old Boys
1967-68    Levin
1968-69    Levin
1969-70    Old Boys
1970-71    Old Boys
1971-72    Horowhenua College
1972-73    Weraroa
1973-74    Weraroa
1974-75    Weraroa
1975-76    
1976-77    Levin Old Boys
1977-78    Weraroa
1978-79    Weraroa
1979-80    Weraroa
1980-81    Weraroa
1981-82    Levin Old Boys
1982-83    Weraroa
1983-84    Paraparaumu
1984-85    Weraroa
1985-86    Levin Old Boys
1986-87    Levin Old Boys
1987-88    Weraroa
1988-89    Weraroa
1989-90    
1990-91    Levin Old Boys
1991-92    Kapiti Old Boys
1992-93    Levin Old Boys
1993-94    Weraroa
1994-95    Levin Old Boys
1995-96    Paraparaumu
1996-97    Paraparaumu
1997-98    Weraroa
1998-99    Manawatu-Foxton
1999-00    Manawatu-Foxton
2000-01    Paraparaumu
2001-02    Weraroa
2002-03    Paraparaumu
2003-04    Paraparaumu
2004-05    Kapiti Old Boys
2005-06    Weraroa
2009-10    Paraparaumu
2010-11    Paraparaumu
2011-12    Levin Old Boys
2012-13    Weraroa
2013-14    Levin Old Boys
2014-15    Levin Old Boys
2015-16    Levin Old Boys
2016-17  Paraparaumu

2017-18 Levin Old Boys

2018-19 Levin Old Boys


HKCA 50 Over Competition

1984          Weraroa
1985          Levin Old Boys
1986          Levin Old Boys
1987          Levin Old Boys
1988          Weraroa
1989          Weraroa
1990          Levin Old Boys
1991          Levin Old Boys
1992          Levin Old Boys
1993          Levin Old Boys
1994          Foxton
1995          Levin Old Boys
1996          Levin Old Boys
1997          Paraparaumu
1998          Weraroa
1999          Levin Old Boys
2000-01     Weraroa
2001-02     Paraparaumu
2002-03     Waikanae
2003-04     Paraparaumu
2004-05  
2005-06     Kapiti Old Boys
2006-07     Weraroa
2007-08     Paraparaumu
2008-09     Paraparaumu
2009-10     Levin Old Boys
2010-11     Kapiti Old Boys
2011-12     Levin Old Boys
2012-13     Levin Old Boys
2013-14     Levin Old Boys
2014-15     Levin Old Boys
2015-16     Levin Old Boys
2016-17     Paraparaumu

2017-18 Paraparaumu
2018-19 Paraparaumu

 

HKCA T20 Competition

2010/11 – Kapiti Old Boys

2012/13 – Levin Old Boys

2013/14 – Levin Old Boys

2014/15 – Weraroa Cricket club

2015/16 – Levin Old Boys

2016/17 – Levin Old Boys

2017/18 - Paraparaumu

2018/19 - Paraparaumu